Уведомяваме Ви, че „УРБИСА“ ЕООД, гр. София

има следното инвестиционно предложение /ИП/:

Разработен е проект за асансьор и осигуряване на достъпност за хора с намалена подвижност, преустройство и промяна предназначение на СОС 10135.2563.57.1.9, 10135.2563.57.1.14, 10135.2563.57.1.3, 10135.2563.57.1.6 от офис в „Медико-техническа лаборатория“, находящи се в сграда със смесено предназначение, построена в УПИ I-1057, кв. 1 от ПР на ж.к. „Бриз-юг“, съответстващ на ПИ 10135.2563.57 от КК на гр. Варна, район „Приморски“.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Предвижда се „Медико-техническа лаборатория“ за изработка на протези за крайници, съгласно одобрена от възложителя технология. Спецификата на дейността на такава лаборатория изисква достъп до определени помещения на хора с намалена подвижност и в инвалидни колички, които от входното фоайе се придружават от асистент до тези помещения. Предвижда се преустройство на съществуващите обекти и осигуряване на достъпна среда до всички нива. Обектите са разположени един над друг в сграда със смесено предназначение и индентификационен номер 10135.2563.57.1 по КККР на гр. Варна. Предвижда се изграждане на достъпен асансьор за осъществяване на вертикална връзка между тях, разположен в югозападната част на сградата. Общо за всички обекти се предвиждат 7 работни места. Всички предвидени преустройства са в границите на самостоятелните обекти, изцяло в обхвата на собствеността на възложителя, без да се променят застроените площи и градоустройствените показатели на сградата.
По време на строително-монтажните работи следва да се засегнат общи части на всички собственици. Предоставена е декларация от всички заинтересовани лица за съгласие на промяна по общите части, описани в чл. 38, ал. 1 от Закона за собствеността.

Преустройства по обекти:

СОС 10135.2563.57.1.14: Склад в сутеренното ниво на сградата, с кота -3.00 с достъп по вътрешна стълба от СОС 10135.2563.57.1.9 /магазин/. Предвидените преустройства са да се обособят три помещения – лабораторна зала, кабинет за ламиниране, стая за трихтер и малък склад за материали. Подменя се парапета на стълбата, подменят се настилките с епоксидни саморазливни или гранитогрес, който да е устойчив на прах, удари, хлъзгане, киселини и химикали. Запазва се банята с тоалетната без промяна, външния изход към вътрешния двор също се запазва. По документ за собственост ЗП = 111.15 кв.м.

Разпределението на площи за обекта след преустройството: без промяна.

СОС 10135.2563.57.1.9: 1 етаж, кота 0.00 – магазин и прилежащ пасаж, който не е обща част и представлява открито преходно пространство с колонада в обема на сградата, пред магазина. По документ за собственост ЗП /застроена площ/ търговски обект = 109.7 кв.м, ЗП пасаж = 23.8 кв.м. Предвидените преустройства са, за да се премахне стената между пасажа и магазина, за да се обединят. Остъкляването е между колоните на пасажа. Входът за посетители се измества 2 м по-наляво, между колони 4 и 5. Вторият вход близо до стълбището към сутерена остава само като служебен. Обособяват се три нови помещения – зала за рехабилитация и упражнения, приемно фоайе и кабинет приемно-гипсовъчен.

Преустройва се тоалетната за хора с намалена подвижност.

Разпределението на площи за обекта след преустройството: ЗП = 133.5 кв.м.
СОС 10135.2563.57.1.3: 2 етаж, кота +3.00 – офис 1. Премахват се вътрешни преградни стени и се обособяват помещения за административни дейности и стаи за персонал – коридор, офис, склад, битова стая за почивка и стая за преобличане. Запазва се тоалетната без промяна. По документ за собственост ЗП офис = 111 кв.м. За всички прозорци на втория етаж, да се монтира предпазен парапет на височена 90 см от кота готов под, в прозоречното поле от външната страна на прозореца.

Разпределението на площи за обекта след преустройството: без промяна.

СОС 10135.2563.57.1.6: 3 етаж, кота +5.70 – офис и прилежаща тераса, която не е обща част от сградата. По документ за собственост ЗП = 43 кв.м, ЗП тераса = 55.50 кв.м. Премахва се външната североизточна стена и се присъединява част от терасата с площ 23 кв.м, за да може да се обособи втора рехабилитационна зала. Подменя се настилката с гранитогрес устойчив на хлъзгане. Остъклява се зона от югозападната част на терасата с площ от 16 кв.м, за зимна градина и асансьор. Външните стени на асансьорната шахта над кота +5.70 се завършват с покритие от магнезиеви панели, монтирани към стоманената конструкция, изолация от каменна вата 8 см, лепилно-шпакловъчна смес армирана с мрежа и финишно покритие от мозаечна минерална мазилка. Покритието е с покривен термопанел с каменна вата 8 см и клас по реакция на огън /КРО/ А2. Плътният парапет на терасата да се почисти и да се измажат обрушените участъци. Да се завърши с капаци от варовикови плочи и монтиране на ръкохватка.

Разпределението на площи за обекта след преустройството: ЗП = 82 кв.м и ЗП прилежаща тераса = 16.5 кв.м.

Всички нови вътрешни преградни стени, се изпълняват с гипсокартонни плоскости, монтирани върху мет. носеща конструкция с изолационен слой 10 см от каменна вата.

Необходимите паркоместа са 1 бр. на 80-100 кв.м РЗП /разгъната застроена площ/.

Общо РЗП на всички обекти за преустройството = 437.65 кв.м = 4-5 места за паркиране.

В двора на имота могат да се използват 2 бр. места. Непосредствено пред сградата са обособени 5 общи паркоместа, както и възможност за свободно паркиране на паркинг в съседство на имота.

Ще се използва съществуващата пътна, електроразпределителна, ВиК мрежа в района.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Предстои одобряване на проект за асансьор и осигуряване на достъпност за хора с намалена подвижност, преустройство и промяна предназначение на СОС 10135.2563.57.1.9, 10135.2563.57.1.14, 10135.2563.57.1.3, 10135.2563.57.1.6 от офис в „Медико-техническа лаборатория“, находящи се в сграда със смесено предназначение, построена в УПИ I-1057, кв. 1 от ПР на ж.к. „Бриз-юг“, съответстващ на ПИ 10135.2563.57 от КК на гр. Варна, район „Приморски“. Всичко, което се предвижда като преустройство по обекти е описано по-горе.

Общо за всички обекти се предвиждат 7 работни места. Всички предвидени преустройства са в границите на самостоятелните обекти, изцяло в обхвата на собствеността на възложителя, без да се променят застроените площи и градоустройствените показатели на сградата.

Площ на УПИ – 470 кв.м.
Допустими показатели на застрояване за имота:

ЗП – до 50% = 235 кв.м
интензивност на застрояване /К инт./ – до 1,5 макс. РЗП = 705 кв.м

Параметри на застрояване за имота /съществуващо/: ЗП сграда = 190 кв.м /по данни в КККР/
ЗП пасажи пред тяло А и Б = 23.80 кв.м и 10 кв.м
Обща ЗП = 223.80 кв.м
РЗП = 701.85 кв.м

Описание на технологичния процес:

Пациентът – инвалид от чакалнята – приемна постъпва в лекарски кабинет /приемно- гипсовъчно/. Уточняват се всички параметри на необходимото изделие – вид, модел и пр. На същият се взимат гипсови мерки. Тук статично или чрез приспособление за свободно вертикализиране на пациента /при необходимост/ се вземат мерки за необходимата протеза, ортеза и пр.

Пациентът получава дата за присъединяване на изделието. В зоната „гипсови мерки“ и „работилница гипсови модели“ се изработва гипсов моел в мащаб 1:1 гипсов модел на съоръжението. Работна маса, гипсов контейнер, огледални модели, сушилен апарат /сух стерилизатор/, мивка с гипсоуловител създават условия за нормална работа.

Изготвеният модел /с намаления за дебелината/ се подава в „стая за ламинации“. В химическа камина с вкючена вентилация моделът е заложен и покрит със слой поливенил – алкохолно фолио. Приготвя се метил – метакрилна смола, която се нанася с четка върху модела и се покрива с втори слой поливенил – алкохолно фолио. Слоят смола за 30 минути се полимезира напълно. Отделните вредности се изхвърлят факелно над покрив.

В „машинна зала“ се изработват, окомплектоващите машинни части за изделието.

В „машинна зала“ всички машини ситуирани в графичната част са окомплектовани фабрично с индивидуални обезпрашителни апарати.

Всички готови елементи се подават в „Монтажна зона“, където се изработва и сглобява цялото изделие.

Необходимите маншони, крепители, корсетни оребрения и пр. се изработват тук от пропилен н.н. чрез обемно и листово подгряване и се формоват в „преса с вакуум апарат“. Отделя се мирис от нагрятата пластмаса /125°-130° С/, но аерозоли, прах и пари не се отделят. Предвидена е общообменна вентилация.

Окончателно сглобеното изделие се подава в пробна мъже-жени, където се монтира към пациента.

Пациентът постъпва в „салон за рехабилитация“, където се извършва фино настройване на изделието в режим на експлоатация. С ред приспособления: „стенд- проходилка“, „огледална стена със захвати“, „възходящо-низходящо стълбище“ и др. се създават възможност пациента да постигне ред умения по използване на изделието и интегрирането му.

В „лекарски кабинет /приемно-гипсовъчно/“ се оформят окончателните документи и пациента си отива в повишени възможности за самообслужване, работоспособност и самочувствие.

Необходимите паркоместа са 1 бр. на 80-100 кв.м РЗП /разгъната застроена площ/.

Общо РЗП на всички обекти за преустройството = 437.65 кв.м = 4-5 места за паркиране.

В двора на имота могат да се използват 2 бр. места. Непосредствено пред сградата са обособени 5 общи паркоместа, както и възможност за свободно паркиране на паркинг в съседство на имота.

Ще се използва съществуващата пътна, електроразпределителна, ВиК мрежа в района.

Не се предвиждат изкопни работи и ползване на взрив.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Сградата е разположена на територия, която е урбанизирана.
За реализация на предложението е изработен инвестиционен проект въз основа на визи за проектиране с номера: №АУ079489ВН_ПР/07.06.2023 г. и №АУ112958ПР_002ПР/18.12.2023 г. от главния архитект на гр. Варна, район „Приморски“ /приложени са/.

Необходимо е издаване на писмо/решение от РИОСВ-Варна, Разрешение за строеж от главния архитект на район Приморски, гр. Варна и Разрешение за ползване.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Инвестиционното предложение с проект за асансьор и осигуряване на достъпност за хора с намалена подвижност, преустройство и промяна предназначение на СОС 10135.2563.57.1.9, 10135.2563.57.1.14, 10135.2563.57.1.3, 10135.2563.57.1.6 от офис в „Медико-техническа лаборатория“, ще се реализира в сграда със смесено предназначение, построена в УПИ I-1057, кв. 1 от ПР на ж.к. „Бриз-юг“, съответстващ на ПИ 10135.2563.57 от КК на гр. Варна, район „Приморски“.

Всички самостоятелни обекти са собственост на възложителя – приложен е нотариален акт.

Визите на имота са приложени.
Територията, предмет на ИП с проект, е извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“.

Няма да бъдат засегнати обекти, подлежащи на здравна защита.
Няма данни за регистрирани обекти с историческо и културно значение.
Не се очаква трансгранично въздействие по време на строителство и експлоатация на инвестиционното предложение.
Ще се използва съществуващата пътна мрежа в района.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

По време на строително-монтажните работи /СМР/ са предвидени да се използват вода и ел. енергия. По време на експлоатация ще се използва вода и ел. енергия.

Водоснабдяването ще се осъществява от съществуващата мрежа в района.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очакват такива вещества.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очаква емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух да бъдат над нормите за допустими емисии по време на СМР и експлоатация на инвестиционното предложение.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

По време на СМР се очаква да се генерират следните видове отпадъци: строителни отпадъци – желязо, дървесен материал, фаянсови и керамични изделия; отпадъци от опаковки – хартиени, картонени и пластмасови; битови отпадъци, които ще се събират в контейнери.

По време на експлоатация се очаква да се формират отпадъци:

– събирането и транспортирането, на които ще се извършва според Указание 1/11.02.1998 г., като се прилагат чл. 4, ал. 3, т. 3 от Закона за ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и Наредба 1/09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения. Опасните отпадъци според Раздел II се събират в ПЕ чували, пълнят се до 2/3 от обема и надписани се отнасят ежедневно, по график до обозначения централен контейнер, след приключване на работното време. Междинна база – санитарното помещение – шкаф в аусгуст.

– битови отпадъци – в малки количества, които ще се събират в контейнери и – незначителни количества отпадъци от ремонтни дейности.

За всички формирани отпадъци по време на строително-монтажните работи и експлоатация ще се предприемат всички необходими действия, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Отпадъчните води ще се отвеждат в канализационната система на града.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:
(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение No 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очакват такива.